closeTerug naar inventaris

Transcriptie

it

Rhialan

astas

waa

1

ntrent

Hij

e

en

1„

160

N 5

T welke almeede gescheeden zal Omtrent k de

als meede die den

2

Eqeripagie den alhier bescheidene Vaartuijgen.

alhier bescheijden—

zeevaarende

hebbende reets met Panno October daar meede

een aanvang Gemaakt, dan dewijl:r van de daal toe

benoodighe paavisien niet voorsien zijn Zoo

gebruijken wij de Vrijheijd bij deesen ten dien eijnde

te rijschen soodanige provisien als hier naar Onder

't hoofdeel der Eijsschen gespecificeert staan, zul„

Eende Voortaan zoug drargen dat ’t geene daar

toe benoodig is en tijd GeEijscht werd.

§: 6: zullen de twee Kleijne Paamajangs te gemoet

zullen de twee Paa„ Zien1. en ingevolge uw Hoog Edelheedens Eexom„

oarangs te gemoet

zien en een ander mandatie voor eerst geen zendene voordragten

meer vraagen.

van die Nateude eet dien

Noopens de

87.

5

uijtgeleeverde Laacangen. hebben wij d’ Eer uer Hoog

Edelheedens te bedeelen dat ’t in A:o pass:o

en ik p=o ontfangenen

en als rood paetkoopen

ontfangene plaet korper bij den Ontfangst

opgegeeven, Geel plaat

als tood kooper is opgegeeven, van Tewijl

Kooper is naderhand be„

bonden Geel kooper te zij

't zelve nader hand bevenden is geel kooper

over welke abusive op„

te zijn zoo Versoeke uw HoogEdelheedens

gegeeven Excues ver„

zogd werd.

ons de daar Omtrent gedaane abusien op gave

Voor dit maal gunstog zullen gelieve te Excuseeren

zullende zoug draagen dat zulx Voortaan niet omneer

zal plaats hebben.

S9

2.

duspl:

zen

198