closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

1

Onkosten van Chialoupen En Mindere Vaartuijgen ƒ 1922

Dewijl bevorriens alhier Geen vaartuijgen zijn bescheijden

Geweest, en men dit Iaar alhier Een Gallewet

Een Pantjalling en Vier mindere Paak„

tuijgen heeft te Onderhouden gehad, en die

dus van t beneodigde hebben moeten Voor„

sien werden; zoo heeft zulx deeze

reekening dusdanig doen Augmen„

„teeken

6976: 10.

Zoldijen Aan Land.

Deeze vermeerdeeing Ontstaat door de Ver„

meerdering Van sComp.s Dienaaren ten

deezen Comptoire t welke een meerdele

Verstrekking van Verdiende Maandgelden heeft Veroorzaakt

30:15:4

Concemnatie En Confiscatie Reekening

Deeze Geringe Vermeerdering is Verooazaakt

door dien men dit Jaar eenige meerdere

arrestanten en in de ketting loopende

kwaaddoenders heeft te onderhouden

gehad dan 'T Iaar bevoorens.

2373:17:

Gimmeragie En Reparatie

T Aanbouwen Van een Neuwe Pakchuijs Twee

Neuwe Hoofden, Een Nieuwe brug aan 'T Duijfhoofd,

en Een beschoeij en 9 langs de wal Voor dit Comp„

tera item t Bouwen van Een redout en bergplaats

Voor's Kruijt op Taboeprouw en eenige andere

Kleije repanatie heeft deeze reekening doen.

Den meerderen.

6

De Vermeerderde Lastposten afgehandelt hebbende zoo

treede over tot de verminderde, dewelke

dit Boekjaar bedraagen hebben ƒ8695:2:—

17:

4