closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§34.

Thans heeft den Tweede Teekenaar P: Vooren

voorenstaande vertoog

staande Vertoog op een anderen maniere Ge„

is nu op een ander manie

gemaakt, indien er egter

maakt als bevoorens alhier haeft plaatsgehad„

Jets aen mogt mankeeren

in hoope ’t zelve dusdanig naar uw Hoog

versoekt de Tweede

Edelheedens Genoegen zal zijn, en dien erEgte

teekenaar Een model

vertoog herwaarts

nog iets aan mogt Ontbreeken zoo der soekte

mag gesonden worden

zeer Eerbiedig hem een model Vertoog magtor

gezonden werden, om niet onweetende Uw Hoo„

om welke reeden

Edel heidons daar Omntrent ongenoegen te geeven

135.

Dewijl de schenkagie reekening bij ’t sluijten

Noopens 't afsluijten

der boeken ten agteren staande onder de Lasten gesteld

der reek van Schen„

werd, en 't leegendeel plaats hebben de altool alhier op t

kagie bij de negooti

Boeken

Comptoir Generaal werd afgeslooten, zoo gebruijk

den Tweede needrige Teekenaar de vrijheijd ut

Hoog Edelheedens te Zeksoeken /: Egter met her„

biedig Onderwerping aan Hoogst dekzelver wy

Zek Oordeel:/ of t niet beeter zoude zijn dat dezelve

Voorstaan bij 2 sluyten der boeken te voorenstaande

op de winstreekening werd afgeslooten

536

zoo meede de Reckening van Domeijnen en

als meede die van

In komsten dewelke almeede op 't Comptoir

Domijnen en inkomen

stem, Idem 't aanmaaken Genehaal is afgeslooten, Aam de Zeegels wel

van Zeeguls

He alhier somtijds bij gebrek werden aangemaakt, en

almeede Een daveure van t Comptoir Gemer

weuden ingenoomen, dewijl deeze posten aan

Generaale winst reekening Bekeevent wersend

De reeden van die

Zulx te Montant dek oneem gereldige Lasten welke thans

hier vallen Een tavoraabelder aan zien zoude geeven

237

1

Dez

gesloot

veelor

900

nier

Eijsr