closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gewaapende schuijt daar op afgingen daar bij koor„

Seeroo op Taboeniouw

mende bevonden daar in te zijn Leeven van Batavia

met zeeven van batavia

gedroste slaaden

Gedroste slaaven en dewijl dezelve zoo draa

de Europeesen en haar Vaartuijg over quamen

's voorgevallene met

dezelve waar bij drie

Anok maakten, zoo liet den Commandant Gewel„

Euroopeesen Zwaar ge

met geweld te keer gaan, waar door en drie Europa„

quetst zijn geworden

„zen swaak Geblisseert zijn, geworden, waar van de

en een der zolve s daage

daaraan overleeden is

Eeve des anderen daags is Overleeden, zijnde van

de drossers Zes afgemaakt en een Leevendig ge„

Zes van gemelde

kreegen Genaamt Brankassie dewelke op Ordere

SLaasen afgemaakt

en

van de Eerste Teekenaar op Taboeniouw in de

een levendig bekoomen

dewelke in de ketting

ketting geklonken en aldaar Overleeden is, kan„

gekonkenis en

nende uw Hoog Edelheedens 'te zelve om„

vervolgens over Leeden

standig zien uijt Copra van t desweegens van

den Commandant van Taboeniorrn Ontfangene

berugt ’t welk deese onder N=o 20 is Verzellende

§ 47. Ondele

Particulieren Vaart en Handel hebben wij d’ Eer uw Hoog

Arrooement envertrek

Edelheedens te bedeelen dat en dit Iaar

van tweeklijne Jonkes

alhier Twee kleyne Chineese Ionken Van

van Canton

Canton zijn gearki veert welke weeder te zaamen

belaaden met bendkottings en een weijnig hooge„

Netjes, wag rotting mattjes zijn dertoeken

§48. Al meede dat die beij de Vaartuijgen weegens

Hoeveel deselve

450: —:

N„o 7

Innkoomende regten betaald hebben

betaald hebben

642½2.

weegens uijtgaande d=o

1092½

Tce

N

1092½.

D„r Transporteeke

po

Hoeveel

vors

is