closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

bij Koo„

ra

4

174

P„r Transport

R„s 1092 5/8.

Hoeveel daarvan aan den

vorst voor zijn aandoel Waar van aan den Vorst Voor zij n

is afgegeven

546¼.

aandeel is afgegeeven

Pest Sp„s 546¼.

T betaalde voor de zegule Nog Voor 2. p„s Ziee guls Van rd„s 100:-

tot hunne passen

tot Passen Voor de Vaartuijgen . . 151 6/1218.

Hoe veol van gem: 2 Jaar Duses van Gem: Vaartuijgen voor

thuijgen voor 's Comp: aandeel ’sComp:s aan deel Ontfangen spaanse reaalen 697 6/288.

is ontvangen

544.

Wij hebben geen redemtie Geld gevraagt van gem:

Geen sedemptie golet Vaartuijgen dewijl Ons sulx onbewust was wes„

van gem vaarthuijgen ge

halven de vrijheijd gebruijken uEw Hoog Edelheedens

vraagt

De Heeden van dien

Eliecidatie te Vraagen hoedaanig ons en 2 Vervolg

versoek om elucidatie hoe

bij arrivement van soodanige Vaartuijgen daar„

daanig voortaan bij

arissement van diergelijk Omtrent te gedraagen.

vaarthuijgen moet

Gehandelt werden

§50.

Onzer de

kunnen wij niet amankeeden uuw hoog Edelhedens

Dienaaren.

Dankbethuijging voo

Onsen Neederugedank te betuijgen Voor de

de bevordering der

bevordering der door ons doorgedraagene

voorgedraage Dienaren

Persoonen, welkers Actens wij bij Geleegenheijd

Welkersm; ACtenswer„

sagt werden

te gemoet zien, zullende niet oankeeren

zullen ons voortaaan

ingevolge uw Hoog Edelheedens Leer gevene„

omtront de bevorderin

reerde Ordre ons en 't Vervolg Omtrent de

der Dienaaren naart„

bevordering der Dienaaren naar ’t Regle„

reglement gedraagen

ment te gedraagen

§51

duspl:

ren

198