closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 10 maart 1788.

alle welke vectualien wij onvermoogend geweest zijn Malacca„

aan te reekenen, om dat ons van geene factuur of noutien

voorsien vonden, en wijl wij ons dienaan

ande dus ook

buiten staat bevinden

om te beslissen of alles behoorlijk

aldaar is afgeleeverd, zoo gebruiken wij de vrijheid t

zelve ter geeende dispositie van Uw Hoog Edelheedens

Bataviawaands te Zenden

Ook solliciteeren wij onderdaaniglijk om doen uwe Hoog

Edelheeden grooter goedheid te moegen werden voorsien, mets

zoodaanige equipage goederen, als wij de vrijheid neemen

te vraagen, bij t deese in alleneerbied bij gevoagde extra eischje

hebbende de Pantjallang de Ian voornaamentlijk aan

Zeilen een groot gebrek.

De groote meenigte Zeeroovers welke het Vaarwaater om

deesen oort thans zeer onveelig, mitsgaders de beweegingen

welke radja Aij op de Eijlanden maakt, hebben ons ver„

pligt om de Pantjallangs de Tan en de Valkenaar,

alhier tot het aanstaande nagaan aan te houden, ten

einde steeds voor alle nadeelige en treprises vooreerst

gedekt te weesen, en daar de Worm deese Kieltjes bij

aanhoudendheid door knaagd en t echten niet zonder

Vaartuigen wel te stellen is; zoo versoeken wij ook„

moedig dat deeze Kieltjes door anderen moogen ver„

koomen, deeze niet ge„

vangen werden

heel en al door de worm, doorboond, werden.

Laatstelijk gebruiken wij de vrijheid dieze nog te laa„

zwaarte

aan

„ten verzeld gaan van 60 realen stofgoud, blijkens fac„

„tuur in gelde bedraagende ƒ 1754: 3: en zouden wij

wel meer van dit metaal Uwe Hoog Edelheedens hebben

kunnen aanpresenteeren in dien onse cas zulks had

gepermitteerd

O

3