closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23 Meij 1780

op deen 25. Maril om alhuan aangebrragtin laat en amijna one zin geom:

Kietje man Iara rees vorderen den eersten submissem teeken

naar deeses alzoo wij gezaamdentlijk in serieise over„

„neeging en den Pancianaas en Mampouwas vorsten, hun

advisen ingenoomen hebben, of de zaaken aan deesen oort zoo

„danig gesteld waaren, dat hij dezelve

net geruntheid konde

verlanten, en daar zig eegenwoordig geen otirtaeuden opdaan die

in dit zijn vertrek eenige verhinderinge zoude toebrengen, zoo

hebben de laatste neederige teekenaars ook geene twannighei

gemaakt, om alle s' Compagnies effecten over te neemen

blijkens het deese in alle eerbied bijgevoegd transport Zijnde

lestens door hem van alles behoorlejk geinstareerd noopens

den toestand van zaaken, die zig onder s' heemelit zeegen

wel schikken zullen alzoo de gevlugte mampauwasse vor„

iteem, ontblgt van volk en geld ig aan de gaensschendin

„gen van dat rijk in de boovenlanden stil houden, en

den Lambas Seetthan /: schoon door voorgaande voor„

beelden wijnig te vertrouwenn echter noeit zal overge„

haald worden, om iets ten nadeele der maatschappij

te onderneemen, in welke submisse gevoelens wij hoopen

Uw Hoog Edelheedens meede eenigzints zullen verstaakt

worden, door dien vorst zijn missive aan hoogst dezelve ge„

recht en p„r de Ligter de Eedropa aan uw Hoog Edelheedens

Schuldpligtig afgevaardigt.

De Engelsche Snaauw welke in den gepasseerden jaare

Circa een paar mijlen het Sambasse rivier was opgevaaren

heeft na een zeer kort verblijf aldaar, de reise naar China

voortgezet, zonder eet

naamwaardigs te verdeliteeren, om

dat nog het grootste gedeelte van de Laading der Goerab

aldaar onverkogt was, buiten dat geen en trepreneers in

dden kegotie zijn op Sambus bevinden, en daar door de art

gelschen

13