closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Da9

den 24 Octob=r 1788.

135

„lijks, te gemoed ziet, de Landakkers, die zeedert

het begin der Manpauwasche Oulusten, gantsie

niet herwaards zijn gekoomen, maar hunne diaman„

„ten en goud, over land naar Paijang gebragt, en al„

daar hunne benoodigtheeden ten duursten hebben in„

gekogt, Welk een en ander oorzaak is de neederi„

geteekenaars van de

Producten des Lands Uwe Hoog Edelheed=s

niets anders kunnen aanbieden. dan

H„n 540: off marcq 60 aan stoff goud uit de mijnen van San„

„gouw bedraagende in gelde blijkens inclosa

factuur

ƒ 15787: 7: 8:

En voor het Contingent van mampauwg

R=r

600:- off: m„tt 66 2/3 aan stofgoud kostende . . . . „2909: 7: 8:

met ootmoedig. versoek dat hoogst dezelve, in deese

nog geringe versending gelieven genoegen te neemen

Zullende bij ons niets onbezocht blijven, omme de„

zelve zoo veel moogelijk, te doen accresseeren, zoo

Wel als:

De

Domeinen, die in’t boekjaar 108 6/7: maar

bedraagen hebben reaalen 576: 14/120: bij het boekjaar

1:18 18 reeds gesteegen zijn tot r=m 1144: 3/64 en zoo het

schijnt in dit loopende jaar, nog wel meer zullen

Koomen