closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Da 6

den 24 Octb=r 1788.

186:

leide is gecrediteerd, hebbende zijn Hoogheid ons ook

beloofd, om zoo veel moogelijk van zijn restant

Schuld aan d’E: Comp„e te zullen voldoen;

ons

dan tot heeden toe nog niets bij Contfangen zijnde, twijf„

„felen Wij sterk ofte hij wel aan zijne belofte zal kun„

nen voldoen, terwijl het debiet alhier, meede zeer

lang zaam is voortgaande; dog, mogten Wij nog wat

van zijn Hoogheid ontfangen, zoo zij ’t ons gepermitteerd

het zelve bij slot deeses te melden, terwijl Wij ons al

Verder verplirht vinden

met opzigt tot de

Gebouwen, Uwe Hoog Edelheedens ter geeerde

Kennisse te brengen, dat de en 1785 gemaatte op„

„stallen, van Nibongs en zwaare blottien, voor s'Comp.

Woon en pakhuisen, ten eenemaal, door de Zwaare

moerassen, en wille mieren zijn verteerd, en de Gebou„

wen bij vertrek van de afgegaane resident stuart

zoo

reeds in een de solaaten toestand zig bevonden„ dat

Onmoogelijk is om langer daar inne te kun„

nen huishouden, inwelke situatie de neederige

teekhenaars, en overweeging hebben genoomen hoe dit„

welk de E: Comp=e genoodzaakt is geweest onkoo„

„ten te doen, tot het extrueeren der Gebouwen, ’t zeedert

alhier

6