closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eiser

Matteriaal en Equipagie Goederen

Wieltrossen

twee pees

2: /zegger /

14„

YZertros

Een pees

1

Geteerde Lijnen

27 twee pees

Witte . . d=o

2: d=o _=o

Derwen

lb: 20:ƒ twintig pond

Persiaans rood aarde

50: Vijftig pond

Pheer

d„ 4: Een quart dat

R=o 5 Vijf van

Lijn Olij

Vlaggedoeken

N 3: drie pees

/:onderstond:/ Pontiana den 20 October A„o 1788. /: was

geteekent:/ Iacob Klaagman en Botto Schut„

tetus Aenere.

En nadien onzen voorraad van rijst nog maar voor

drie maanden zal strekken, en dit Graan alhier in„

„koopende de Lasten van’t Comptoir, vermeerdert

worden, zoo smeeken Wij Uwe Hoog Edelheedens ons

daar meede zoo spoedig doenlyk goedgunstiglijk te ge„

rieven

Getreffende

Inlandsche zaaken Vinden Wij Uwe Hoog Edel„

„heedens niet anders te bedeelen, dan dat de gezanten

Van Sulthan Sarieff, en den Panumbahan Sarieff

Cassem, van Java zijn gereverteerd, en dat uwer

Moog