closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gerespecteerde Origineele en dupplicaat Letteren van

Letteren

den 20: Maart h: a: en 20: Dec: A„o p„o met het Por„

tugeez schip Nossa Sinhova de Rosaijro over

met het portugeesen schip

Rossa Tinhora de Rosayro

Dilie, pligtschuldig te bedeelen, treeden Wij thans

over Dilie

zo tot beantwoording van deselve als ter Generaal

thans Eerbiedig verslag

van zaaken Werd gedaan

Verslag van zaaken dit Comptoir betreffende, en

ullen Volgens gewoonte een begin Maaken met

En beginnende met het

beantwoorde van het

het beantwoorden van het Ontfange

Extract Patriase Missive

Extract Patriasche Missive geschreeven door

de Hoog Edele Heeren Seventienen

in Nederland, Aan Hunne Hoog

Edelheeden den Gouverneur Ge„

„neraal en de Raaden van Jndien

te Batavia en gedateerd Amster„

„dam den 12: december 1786: al waar

onder anderen staat.

§207. Met veel onstigting hebben Wij uijt

de berigten der Ministers Van

Timor

Vernoomen het slegt gedrag van den

Het slegt gedrag en de onbequaamheijd van

Gezaghebber der Bandanze Pant„

den stuurman en Gezaghebber van de

„jallang, de Leeman zijnde den Onder„

Bandase pantjallang de Leeman Abra

Stuurman Abraham Van Dorssen

„ham van Dorssen tot ons Leed weezen

alhier onder vonden hebbende, is de reden

Het blijkt als nu, dat deszelfs is

geweest dat wij dat Kieltje niet son„

onkunde Oorzaak is geweest van het

der toevoeging van een kundig Inlands

Vast.

Stuurman

e