closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Stuurman en Vier dito Mattroosen en onder

geleijde van het Opperhoofds Eigen Vaar„

tuijg na de Bandase Zuijd Wester Eijlan

den hebben durven Laaten vertrekken, met

Last aan gemelde nlands stuurman om

„zig Aan de Verkeerde Commando van die dronke

Gezaghebber niet te stooren, t welk tot daar

ter Plaatse toe, van Goed gevolg is geweest.

5 208

218

Vast raaken van dat Vaartuig, ’t geen

benevens desselfs Manschap niet dan

met Veel Moeiten heeft kunnen

gered worden, hebbende, daar bij twee

de

Europeesche Mattroosen het leven

Verlooven

Gemelde pantjalling van deszelfs

Gebreeken zeedert hersteld, en met

toe voeging van een Soloreeschen

stuurman, en Vier Soloreesche

Mattroosen, Mitsgaders onder ’t geleijde

Van dies Opkerhoofds Eigen Vaartuigen

naar de Bandanze Luijd Wester Eij„

„landen gezonden zynde, had Voor„

„noemde Gezaghebber, Volgens Getui„

„genis van de Voorzeide stuurman

en Mattroosen zig daagelijks in den

drank dermaaten te buijten gegaan,

dat zo men rig tegen deszelfs Comman„

„do niet verhet had die van Gjalling,

zo als de Ministers schrijven nooijt

behouden te Kisser zoude zyn gekoomen.

De Papieren ten Lasten van den

zelven Gezaghebber door UEd: naar

Banda ten onderzoek gezonden zijnde

dier met last om van de gegrondheid

der beschuldigingen hem als een

on„