closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7 212.

Dezen Iaere Genoegzaam geen verkoop

van Handelwaaren hebbende kunnen ge

schieden door het uijtblijven van het

scheepje d’ Cornelia Adriana die den

Eijsch voor dit Comptoir in heeft, zo zijn

de winsten en dit boekhaar op het Weij

nigje dat omgezet is, seer gering en

Niet noemens waardig.

5213.

Men heeft alles betragt om de

Maatschappij buijten schade te

houden omtrend den verkoop van

de 3 pakken off 90 stukken quineer

gem: gebl„t en 5000. lb staaf ijzer

zinde de Guineezen buijten het

geen tot de huijshouding Noodwendig

heeft Moeten aangehouden werden,

alle met 50 pClo advans van de hand

lezet, zo als aan hun hoog Edelens

6y Missive de dato 28. September

1725. Eerbiedig hebben bedeelt.

De Winsten van ƒ4071: 4:— off 702/5 pCto

schaars op een Inkoops bedraagen van

ƒ57:81: 12: 8: zijn zeekerlijk nog al Aan„

„genaam, En Wij Vertrouwen, dat de

Ministers niets zullen onbesogt laa„

ten, om dezelve, meer en meer te doen

toeneemen.

Eene Wel geregelde inrigting en Vol„

doening hunner Eischen zal daar toe

grootelijks kunnen meede Werken;

houdende wij hier voor herhaald het aan

bevoolene onder ’t hoofdeel van Mac„

Casser B 153:

Jn so ver nu op het vertoonde door de

Ministers, dat van de jongst ontfangen

3 pakken, of 90: p„s Guinees Gemeen geblee

uijt hoofde van der zelven hooge Aan

reekening, aar slegts eenige Weijn.

stukken met een half Capitaal aa

Winst, of 15 prCto. minder dan gewoon

lijk op de Kust goederen, word belaal

hadde kunnen Verkogt worden, ter„

Wijl om die zelfde reeden die op den

Eijsch ontfangene 5000 lb staaf Eijzer

niet dan met verlies zouden kunnen

van de hand gaan Jn zoo Verre, zeggen

Wij daar op coor UE: is geantwoord,

dat