closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 215

221

dezelve als dan naar die fantooren

zouden zenden, en dat de Compagnie

ondersteld moest worden diezelfde Winst

te kunnen behaalen, welke de

Particulieren daar op Voorzaagen:

Ps de swakheid van deeze Redene„

ring ons Voorkoomen zodanig in het

oog te Loopen dat de bloote herhaa„

ling derzelver genoegzaam zij, om het

„onbestaanbaare van die Redeneering

aan te toonen

Wij sullen hier dus met een enheld

woord slegts ter neder stellen, dat

die Particuliere hun voordeel door gaans

te wel verstaan, dan dat zij dergelijke

goederen zenden zouden naar zulke

fantooren, alwaar de ondervinding

toond, dat deselve geen aftrek meer

hebben; en dat men in allen geval

die particuliere hunne Reekening

moet laaten maaken, zo als zij deselve

goed vinden, zonder dat hunne Ver„

„rigtingen tot een rigtsnoer kunnen

strekken van die der Maatschappij.

Voor het overige moeten Wij op dat

stuk hier nog aan haalen, dat wij

gaarn zullen zien. dat in ’t vervolg on er

„der elk Cantoor bij den Decembr: brief

Worden