closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aaken,

hebben,

koomen

te

Vijnig

225

Tenuijl 7 8

De gepetitioneerde 800 lb Hooning, word Com„

de Gepitioneerde 800. lb:

ploet voldaan, om dat het Opperhoofd, die, in 't voor„

Hooning Compleet voldaan

Hen d:o

„leeden na Iaar nog heeft bekoomen, anders zoude

het daar alEven eens meede gegaan hebben, en wij

niet in staat geweest zijn, iets daar van te kunnen

zenden also dit Iaar nog geen Enkeld pond van die

Toetigheid is Aangebragt.

39

Van den

Verkoop der Koopmanschappen konnen

den verkoop van Koop

Wij UW hoog Edelheedens almeede tot ons Leed„

manschappen is dit Jaar

weeken geen favorable berigten geeven, door dien

Zen Gering geweest, door

het naar dit Comptoir gedestineerde scheepje niet

dien het naar dit Comptoir

gedestineerde scheepje nier

is koomen op daagen, en Wij maar van Weijnige Ne„

is koomen opdaagen en

gotie goederen zijn Voorsien geweest, en dus in dit

Wij maar van Weijnig Goederen

zijn voorzien geweest.

Iongst afgeslooten Boek jaar niet meer omgeset is,

ƒ 1781:17:8

dan een Gering bedraagen van

730:18:8

Waar op geprofiteerd is

off 69½ PerCento: v:m

5 10:

Ten Aansien der

Domeijnen, staat ons te melden dat om

de Domeijnen dit haar een

„tans

Merkelijke daaling onder, de Wille der zoo kweijnende Negotie, de Weijnige voor

gaan hebbende om reeden

uijtzigt van beeterschap derzelve, en om reden

als gemeld Word:

den Pagter de Capiteijn der Chineese Natie alhaer

die nu zeedert drie agter een Volgende Iaaren

de

8