closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Lasten hebben de Win

sten dit haar Verre gesuipas

seert en de daar van gegee„

„vene leeden.

Hoog Edelheedens ontwaaren, dat de Lasten de

Winsten gesurpasseert hebben ƒ 17157: 19: —„ en dat

in teegenstelling van het Voorige Boekjaar dit

Comptoir ten agteren geraakt is, een Capitaaltje

Van ƒ 9549:3:- herkomstig. Weeg:s den geringen

Voorraad en Verkoop van Koopmanschappen Waar

door de Winsten zo veel minder zijn dan in A:o p:s en

de swaarderde Lasten die dit Comptoir gehad heeft,

zoo door de hier geweest zijnde Jnlandse Militairen

Jtem Verstrekking tot Levens onderhoud aan meer

dan 1000 Man Rottineesen die tot de Expeditie

tegens de vijandig geweest zijnde Ionge-Keijser

Van Sonnebaij hierovergekoomen en een Geheel Jaar

Verbleeven zijn, Mitsgaders Verdere Lasten die on„

vermeijdelijk in dit Iaar ten beswaar van dit

Comptoir gevallen zijn zo als UWe hoog Edelheedens

omstandiger uijt het vertoog der J„o Geslotene Ne„

gotie Boeken, die Wij na den Gebruijke hier Jnse„

„reeren sullen ontwaaren, waar door tot ons Leed„

„weezen de bepaaling. Volgens Memorie van

Menagie en het verdere door UW hoog Edelheed„

toegestaane, met Een bedraagen van ƒ4738:1:: te

booven gegaan is, onder Eerbiedige Verzeekering

nogtans dat de Zuijnigheid in allen deelen zo veel

Moogelijk behartig word.

Deze