closeTerug naar inventaris

Transcriptie

229

nlandse Dienaaren Maandgelden zijn meerder ƒ 752: 7: 8

om dat de Jnlandse Militairen die in de Maand Iunij Weder na e

Batavia gezonden zijn, Egter Een Langer tijd, in het presente als

in het voorige Boekjaar ten Laste van dit Comptoir hebben geloopen,

en om die zelfde Eeden zijn

De Kostgelden en Randsoenen door een swaarder verstrek„

king Van Rijst en Aracq ook met ƒ808: 19: vermeerdert.

Ongelden Ordinair zijn ook gedugmenteerd ƒ926: 8 princi„

„paal Eer komstig Wegens het afschrijven van Een Booth die dit

Jaar door een storm tegen de klippen geslagen en Verbrijseld is en

door Meerder Verstrekte huijs-huur.

Jnsgelijks zijnde Ongelden Extraordinair almede Meerder

„ƒ 50: 18: door de afgaave van 1040 lb Rijst aan den Tolk van Solov

en 13 scloreesen, die van hier na Sumba gezonden zijn ter opzoeking

van S: E: Comp: scheepje d’ Cornelia Adriana en de hoogere

prijs van de Lamp-olij, die men alhier tot de Verstrekking heeft

moeten Jnkoopen, dog daar en tegen zijn

Ongelden van Scheepen met ƒ 320: 3: Vermindert, de Wijl

er op deze niet ten Laste gekoomen is, dan alleen het geen in ap

na het sluyten der Voorige Boeken aan ’t scheepje d’ Cornelia

Adriana Verstrekt is.

DOngelden van Vaarthuijgen zijn meerder ƒ738: 4: 8: om

reden dat men het aangerekende, dat op de Kruis pantjallang d’ succes

zo verbruijkt, versleeten, als in desselfs Laaste tagt verlooren

geraakt is, op deze Reekening heeft moeten afschrijven

ongelden

5