closeTerug naar inventaris

Transcriptie

H: H: E: order om geen

Maccassaaren die op de

portugeese plaatsen ten

Anker leggen te neemen,

hebbe op ontfangst aan de

Kruijssers meede gedeeld, en

een stipte observantie van

deselve gerecommandeert

Geen meer Maccassaarse

sweivers dan de reeds gem:

kunnen

ons aan te schrijven dat schoon: men het regt

zouden hebben, de Maccassaarse Vaartuigen,

sonder Comp„s passen vaarende; over al te agter haa„

„len en op te brengen, het egter in de presente

tijds voorsigtiger is, dat Regt niet uijt te

strekken, tot vaartuigen die in de Contrijen

van het Portugeesche gebied ten Anker leggen,

hebben Wij ten eersten op ontvangst van dezelve

onse Kruijssers daar van Gejnformeerd en gelast

om deese UWe hoog Edelheedens zeer gerespecteer„

„orders stipt te observeeren, zo als zij ook ge„

de

„daan hebben; en daar het zeer gevallig is, de

Maccassaarse Smokkelaars op zee te rencon„

treeren wijl ze met hunne ligte vaartuijgen

altijd digt onder de wal kruijsen, tot op de

hoogte van zoodanigen plaats daar ze na toe

Willen en dan maar de Geleegendheid Waar„

„neemen, om over te steeken als ze geen Kruis„

„sers in het vaarwaater zien, hebben ook onse

Kruijssers, na die, Aan Uwe hoog Edelheedens

gemelde drie Maccassaarse en Een Endeneese

smokkelaars, geen van die sweivers meer kunnen

magtig

n

e

J