closeTerug naar inventaris

Transcriptie

agen

Pandom

k leeder

heijnt

likken

27

Wat bedaaven gerestitu„

heerd Worder.

5 24.

Aan den Nieuwe portugee„

sen Gouverneur reets Ver„

zoek: gedaan om de Maccas„

Jaaren geen Vrijplaatsen

te verleenen

„dog scheijnt zig Weinige

daar aan te bekreunen.

240

Wijnig bedaaren, aan den Fortugeeren Gouver„n

van Dilie Restitueeren, onder Voorhouding,

dat dit geschiede, niet ze zeer uijt verpligting, als

om te toonen, de geneijgdheid van de E: Comp: om alle

oorsaak van Misverstand en Verwijdering uijt

den 1: te rijmen.

Om den Nieuuwe Fortugeezen Gouverneur

te onderhouden en verzoeken om afte sien van

de Maccassaaren geen Vrij plaatzen meer te ver„

leenen, hebben Wij bij onsen aan dien Fortugeesen

gebieder geschreevene Letteren in de Maand Meij

reeds gedaan; dog Waaraan hij zig Wijnig scheijnt

te bekreunen, also hij niet alleen de Vrije

„vaart aan die swervers verleend maar zelfs

nog daar en booven hunne Vaartuijgen in zijn

dienst Aanneemd, om zijn Waij en Sandehout

na Dulie over te Voeren en Aan dezelve Portu„

„geesen Vlaggen geeft, gelijk wij hier voorens

onder § 7:— de Eer gehad hebben UWe hoog„

„Edelheedens te melden, uijt welke behande„

lingen van dien Gouverneur, men klaar kan

Zien