closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31.

Van de bij H: H: E: Zeer

gerespecteerde Letteren Ver„

meede papieren, door het

te rug blijven van het

schip ontstooken geblee„

ven zijnde.

hoope deselve in ’t aan

staande Jaar te ontfangen

32

Altijd getragt met de

hoofden der swarte Por„

tugeesen, eene goede Ver„

standhouding te ondere

houden en de reeden Waar„

om

die thans scheijnen

Verandert te zijn.

gunstig Welduijden, best geoordeeld daar van Maar

stil te swijgen, te meer ons berigt is, dat die Listig„

Pater die eerst en des Gouverneurs ongenade

geWeest, niet Lang daar na Weder een gunstling van

hem geworden is.

Daar Wij almeede door het terug blijven van

het naar dit Comptoir gedestineerde scheepje ont„

stooken zijn gebleeven, van de bij Uwe hoog

delheedens heer gerespecteerde Letteren van den

20. decb: A„o p„o Vermelde Papieren om den Fortu„

geezen Gouverneur te Dilie S: E: Comp„s rechten

en Prevogativen op Timor te kunnen Aan„

toonen, hoopen Wij in ’t Aanstaande Jaar zo ge„

lukkig te moogen zijn dezelve te ontfangen.

Met de hoofden der swarte portugeezen op

OE koesie en Wel insonderheijd met Fedro de

Hornag, hebben Wij altijd getragt zo veel Mo„

gelijk eene goede verstandhouding te onderhouden

dog de Nieuwe Gouverneur van Dilie heeft

bij zyn Aan Weeren op OEkoesie hem zoodanig

Weeten over te haalen en op zijn zeijde te krij„

„gen, dat die Man thans geheel scheijnd ver„

„anderd te zijn, en met den Gouverneur als eene

Zijn

1an

1