closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

die hier geweest zijn met

de Meeste hunner Man

schappen der Waerts gesor

den om zulx te stillen.

Waar van een goede uit

slag gehoopt Werd.

7 35:

de brieven en Geschenken

der Vorsten niet aangekoo„

men, verzoek aan h. h: E

om deselve in den Aanstaan

de in dagtig te zijn, en offe

reeren bij hunne thans

afgaande brieven.

Cadjang

20 picels Wax en 1 Coijange 1

aan d’ E: Comp:

3 36.

„dankbetuiging der bevor„

derde en verhoogde perzoonen

Regenten

van dat Eijland met het meeste gedeelte hunner

Manschappen der Waarts hebben gezonden, om zulx

is het Moogelijk in der Minne te zoeken bij te

leggen en te beslissen, Waar toe die van Thie

wel geneegen zijn, of zo zulx niet lukken wil, om

als dan die van Ooeijnale als de eerste Aan Vange

der On Eenigheeden, gezaamentlijk met gewelde

Weeder tot hunnen pligt te brengen, Waar van

wij een goede Uijtslag verhoopen

De Brieven en Geschenken der Jnlandsche

Vorsten, dit Jaar meede niet aangekoomen zijnde

Versoeken dezelve UWe Hoog Edelheedens

hun en den Aanstaande gelieven in dagtig te zijn„

Terwijl zij Weeder bij hunne thans afgaande briefen

20: picols Wax. in

1 Coijang: Cadjang /: dese, om dies Geringheijd aangehouden:/

Aan d: E: Comp: offereeren

Onder de

Dienaaren, betuigen zeer Needrig

hunne dank, de door UWe hoog Edelheedens, be„

Vorderde en in Gagie Verhoogde Perzoonen, dog door

het uijtblijven van S: E: Comp:s Bodem hunne

Actens hier niet ontfangen zijnde, dus nog mer

hunne Voorige Gagie moeten blijven Voortloopen

Verzoeken Wij, dat in ’t aanstaande Jaar moogen

Werden

den