closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rigtsnoer zullen laaten strekken, en welker gene

raale beantwoording Neevens verslag van zaaken wij

hebben

de Eere zullen, in de aanstaande maand September

aan uwe Hoog Edelheedens te doen.

Dog vinde ons verpligt uwe Hoog Edelheedens vooraff

te moeten melden, op de beschuldiging van den Fortee„

geesen Gouverneur dat het opperhoofd 50„ Dirmanders uijt

den roof van den Jongen Reijser van Sonnebaij tot zijn

aandeel gekreegen zouden hebben, zulx een verdegtzel

en een Jnfaame Loogen van dien portugeesen Gouverneur

is, en verklaaren uwe Hoog Edelheedens dat 't opperhoofd

geene andere Dirmanders van gem: Jonge keijser heeft

ontfangen als de 12: stuks die hij in geschenk aan de

Comp: heeft gesonden en waar van wij de Eere gehad

hebben Uwe Hoog Edelheedens in A=o p=o reeds kennisse

te geeven, dat die 12: Dermanders op requisit van

dien portu geesen Gouverneur aan zijn Intendent

Joze Anthonij Marques Zijn afgegeeven en door

hem na Dilie overgebragt zijn zo meede dat meerm

Jongen Keijser terselver tijd aan zijne vrienden alhier

twee kinderen uyjt de parthij der gerootde dermandere

tot prisent had gezonden, die het opperhoofd heeft

laeten opEijsschen om met de 42: stuks aan dE Comp:

goffereerde nu hun Land te rugh te senden

dag.