closeTerug naar inventaris

Transcriptie

250

dog dien Eenigen tijd daar na aan de kinder ziekte ge„

storven zijn; Item een kleijn Iongetje door den Reijser

aan sehere alhier woonende Chineese Goudsmith gehonden om

dat ambagt te Leeren /: die voorgegeeven wierd een zoontje

van den regent van Dirman te zijn:/ almede door het

opperhoofd opgeEijscht en aan den koning van Amanubang

Jacobus Albertus als bevrind met Dirman afgegee„

ven om te rugh te bezorgen, dog na dies vertrek ver„

=nomen dat het maer een gemeen mans kind uijt de ne„

„gorij is geweest,

Ingevolgen uwe Hoog Edelheedens hoog gerespectier„

=de ordere zullen wij zo draa maar geleegendheijd is,

de in A=o p=o genoomene vaartuijgjes van den Portugeesen

Pater Gouverneur Francisca de Sam Jose Toscana

restitueeren, alsmeede de in dit Jaar door onsen Kruij„

sers reeds opgebragte vaartuijgen als zijnde op plaat„

sen onder de portugeesen sorteerende genoomen

dat wij geen swarigheijd hebben gemaakt /:als op die tijd

nog geen andere beveelen van uwhoog Edelheed:s ont„

fangen hebbende:/ om maccassaerse vaartuijgen

op plaatsen onder de portie geesen gehorende :/ uijtge„

„noomen op de rheede van Dilie:/ door onse Kruijsers

te laeten Wegneemen, is geschied om reeden A=o 1782: nog

den portugeese Gouverneur van Dilie de hoofden der

Swarte.