closeTerug naar inventaris

Transcriptie

swarte portugesen van Oekoesie zig in ’t minst hebben

bemoeijt omtrend het Maccassaars vaertuijg dat onse uijt„

gezondene op de rheede van Solgrita naast olkoisie

hebben genoomen en hier opgebragt, en waar van wij

bij missive in dato 25 7ber: dat Jaar uw hoog Edelheeds ter

geeerde kennis hebben gebragt metsg=s door hoogst deselfs

=ve gapprobeert is ondertusschen hebben wij de Kruijsen

die den 26: april andermaal uijtgegaan zijn schrifte,

lijk laeten weeten om geen maccassaaren meer op

plaatsen onder de portie geesen gehoorende te molles„

teeren maar alleen die vaartuijgen op zee of op plaat„

=sen onder de E: Comp: sorteerende te attacqueeren

en te Neemen

De behandeling van den te Batavia zo schoon ge„

neijgd scheijnende Nieuwe portugeesen Gouverneur

Teleciant Anthonio Noqueira en hoe hij reeds soekt

s E: Comp: getrouwen Bondgenoot den koning van

Maubara afvallig te maaken zullen uwe Hoog

Edelheedens Consteeren uijt het deesen verseld gaande

Relaas van den Chinees beij Sieuwko, die nu korteling

van maubara alhier te rug gekoomen is, en uijt

welk delaas blijkt hoedanig dien koning, tot de

E: Comp: gesind is, en aan ons versoek heeft laaten

doen, om assestentie van eenige snaphaanen Kruij

zogeld, en vuursteenen, om in geval van een zijaude

lifke