closeTerug naar inventaris

Transcriptie

I=r deel

Javas Noord oost Kust

Twee Cohias van ’t berigt van Pilon, hoedanig denzelven

aan het flan der Couracartasche

Logie gekomen is

Twee Copias van ’t berigt van Gecommitteerdens wegens

de door hun gedaane inspectie

en bevinding van ’t fort en gebou„

„wen te Souracarta.

Extract missive geschreeven door

Twee Copias van ’t

W. A. Salm aan de Ed: Heer Ciberg

ged: 11:e april 1788

Twee Copias van ’t Extract uit de Resolutien ge„

„nomen in Raade van Politie

te Samarang op den 10 Julij 1788:

houdende dispositie op het berigt

weegens de bevinding der Logie en

gebauwen te Couracarta

’t berigt van Pilon wegens de

Twee Copias van

bevondene gebreeken aan gem: logie

en gebouwen.

’t berigt van gecommitteerdens

Twee Copias van

in hoe verre gem: gebreken zouden

kunnen verbeeterd worden.

Twee Copias der Calculatie van ’t benodigde tot herstel„

„ling van gem gebreeken

Twee