closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Administratien

Vervorg van

betuiging vaen de eerste Committianten wat te op de vloer hebben zien leggen te aa„ o 211.

§: 212

-

Het wezendlijke zal egter in 't najaar kunnen opgegeeven worden

Agterstalen

men is steeds werksaam om de agterstallen te doen verevenen door Leverantie

141.

3

van houtwerken

142:

zijnde die van den Pattij van Horlalieuw voldaan

een door de orangkaij van kwaos van de papoen uijtgeloste Amblauw aan

143.

zyn famielie te rug gezonden

en Bereros Redident Makel aanbevolen de uijt Cassa betaalde in lospen„

144:

„ningen weder in te palmen

145:

gem: uitgeloste is intusschen in ’t quartier geplaats met de noodige randsoen

Arthillery

d’ geEijschte halstok en kogelmallen zijn ontvangen en aan de Arthillerij Luitanant

§ 264:

afgegeeven

wien geincumbeert io de opgave van het geschut etc: te doen dat hij een berigt

vooldaan heeft

265:

wat geschut per t zoo thans overzonden word

„—.

en wat hier nog moeten blijven

aanhaling van de door H: H: Ed: geremarqueerde comtrent de gestelde en ver„

266:

„bruikte tot Salut schooten

nader elucidatie dien aangaande

Streck gelast satifactoir op het Berigt van den Majoor den Arthille„

„rij nopeno de kruithuisen gerequireerde tabellen den stukken

267

te vrantwoorden

verte