closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Arthillerij.

vervolg van

verantwoording door hem gedient gaat onder de bijlagen

korte aanhaling daar van

wat de redenen geweest is dat hij aan de requititie oniet heeft kunen vol„

„daan

Overgaaf van de Arthillery door strek aan Nausman en alle het kruijt in pre„

„sentie van de gecommitteerdens geprobeerd

versoek van Htausman om een Lid van Politie bij de overgaaf der Arthillerij Admo„

„nistratie te adsisteeren toegestaan

het ingkomen Rapport dier opgaaf tegens de Boeken geconfronteerd

een Notitie van de genomene preuve van het Buspoeser

een andere weegens een aantal onbequame Arthitlerij goederen

waar aan zulx g'attribueert moesten werden.

water van de Afluiten buiten af gespargeerd wierd

instpectie daer van door den Heer Gouverneur en Raad genomen en de onbe„

„quame genoteerd

Notitie wat affuiten wielen en Raempaarden nog in reserve onbeq: zijn

Hausman tot het spoedig aanmaken van de manqueerende affuijten gere„

„commandeert en opgave van te benodigde houtwerker

strek aanbevoolen zich satisfactoir te verantwoorden over de slegte gesteld„

der affuiten enz:

heeft daar aan bij een Berigt voldaan als in den text

rorte in toud van gem: verantwoording

vervolg daar van

vervol

hem daer meede te laten volstaan.

Nausman gedemandeert op te geeven hoe veel Canons van die in text gem: Calibers

alhier nodig zijn

Copia van t Extract daar van spreekende aan hem afgegeven

de carder bij het Eijsschen van Affuijten gen: Arthillerij Loutenant g’incumbeert

zijn gagie in steede van Borgtogt laten staan

Notitie van d' Houtwerken tot ’t aanmaaken van affuijten enz:

den Heer Gouverneur verzogt deselve bij de Regenten aan te besteeden

Brieven

26.

§ 268

269:

270:

271:

272:

273.

274:

275:

276:

277:

278.

279:

280

281

282.

283:

284:

285:

286:

287:

„288:

289:

290.