closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Porrespondentien

de versogte afreekening voer den Corperaal van der Zeijl na Banda gezonden

Met Communicatie van ’t geen de overheeden van de Bariq Ciaum heefbedeelt - - -

ontfangen narigt van daar wegens het verengelijcken van een Javas Barcq her

waards gedestimeert

herwaards komst van dies scheepelingen

het voorgestelde middel tot een sperdig transport der Brieven van Bande herwaerds

en visse versa is zeer aanneemelijk

en den Heer Gouverneur zal mits dien ook al het mogelijk Contribueeren

elucidatie nopens het regt van deeze provintie op de Ceramte Eijlanden blijkens ten

tert genoteerde

daar van de Bandate ministers kennis gegeven en verwagten van haer zijdede modige

ouvertoures

Een swissel ovan Ternaten voldaan

een Brief van daer nevens een verklaring ontfangen wegens het staande van

Hemmekams Barcq en het ontvreemden van zijn goederen bij obie mojor

den officier van Justitie en Resident van Bouro en Manipa geinjungeert daer na

de nodige recherge te doen

de Stuurman en vier van de Equipagie nevens 15: slaven zijn entusschen op Bonoa

met een schuijt aangekomen en dit heen gebragt

aan de Justitie neens de bijhen gevonden gorderen overgegeven en zullen na Terna„

„ten getransporteert worden

versork door een dier Mattroos gedaan om eegagie en alhier dien st te presteeren

aanmerking op de herwaerds gezonden verklaring op hem relatief

dog op de verklaring van den fiscaal dat tegens hem geen actie heeft aan hem C: rd„s

'smaands uijt Cassa laten verstrecken

om door hemmekam weder te worden gerestitueert

het verzoek van ’t Maccassers Ministers om de te rug zending van den Borelo

„combas Boesschieter Simons

is reets met het vertrek van krookwits geamplecteert

ende door hem genotene gagie Maccasser aangereekent

Dienaaren

§ 318.

319:

„220.

321:

322:

322.

323:

324

325.

„326:

327:

328:

328.

329:

330.

—: