closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Inlandse Zaaken

aanmerking daar op

die Comissie gesurceert tot na de reegen mousson„

om 1: : E:t en ’t najaar te kunnen bedeelen

Taly Kantagien

Revert aan de beantwerrde Patriasche Extract met opzigt der Jatj Ran„

„tagien

de Hoofden der subalterne Comtoiren van die order geurgeert.

aanhaling van de Jatij Boomen te Bouro en Saparoua bij de genomene

inspectie acculair door den Heer Gouverneur

insertie van de periode in dee Heer Gouverneur Dagre getter te vinden

de herwaards gestonden Bark Ceram zal: ter afhaal van houtwerken g’'ompto:„

om duodanig gehouden worden tot na de voltoging der werken

van de houtwerken die uijt de opgegevene quantiteit Coomen zullen komen

zal men emploij zien te geeven

het verzoek van den opperchirurgijn Hoffman om eenige Jatij Boomen

op zijn land om ver te laten hakken g'accordeert

mits door den presenten p„l opzigter den werken alvorens zal zijn afgekeurt„

gelijk bij een Rapport ijs geschied

Kerkelijke Zaaken

vankzegging voor twee alhier beroepen dog te Java overledene Predikanten

§ 306.

Communicatie van de alhier prekent zijnde

307:

en hoe den Godsdienst zal moeten Stel staan wanneer D„k Feij door een ziekte

wierd: bekogt

verboek om de gemeente gunstig te bedenken.

308:

crtslag en aanstelling van een ouderling in de Hollandse Kerk

309.

te

34

§ 329

400:

400:

126:

127:

128.

129.

130.

- .

131

132:

—: