closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Militaire Taaken.

Vervolg van

ook Copia der geformeerde plan van de Sterkte van het Guarnisoen tot narigt

voor de toegezondene Militairen en verzoekt om verder ten goede

danklegging

bedagt te worden om reeden als in den text:

Negota Roeren.

het werk zal na onder efter gesteld worden

het houden van apparte reekening van ieder schip of vaartuigensz:

gelijk ook van slands scheepen

en de opgave der aanhanden zijnde Restanten zal als een siquele g’observeert

ook de order in den text in zo verre die alhier applicabel is;

Beswaernisse van den Negotie Boekhouder om de gerequireerde Htel Boeken, voor

Amsterdam te vervaerdigen en aftezenden

het dientwegen ingekomen Berigt gaat onder de de Bijlagen in originalie

Copia bereekening van de voordeelen en Lasten van dit Comtoir de

de gerequireerde

Negotie bediendens aan bevoolen

staat van dit Comtoir te examineeren enz: en te vertoonen wat

de order om den

verandering daer in gemaakt

han eerst in ’t najaar na het sluijten der boeken nagegaan worden,

besluijt op ’t aspect der te houdene Bevoigne in de vermindering der Lakt

reekening van dit Gouvernement

de berken van 178 7/8: geslooten zijn behoorlijk geconfronteert

de daar voorgekomene different geredresseert

Producten

de halfwassene Nagulen beomen zullen na de order onder de vrugtdragende

gereekent worden

met remarqie daer omtrent

8

3

§ 262:

263:

3„

§ 213:

214:

215:

216:

217:

218.

219

220.

221:

222:

223:

—:

711