closeTerug naar inventaris

Transcriptie

felicitatie aan b: Edele rlee„ ons voor af vergund, soo eerbiedig als welmeenend te

„ren wegens Hun welEd:s promotie tot Ra„

„den ord:r en Extra ordinair van jnde mogen overgelukken,

De Wel Edele Gestrenge Heeren Willem Jacob van de Graaf

en Johan Gerard van Angelbeek met hun wel Edelens

optreeding tot Raadeordinair, mitsgaders de wel Edele Hee„

„ren M:r Jsaac Gitsingh, Pieter Gerardus De Bruijn

Bavend Reijke en Jan Hendrik Wiegerman, met

hun wel Edelens promotie tot Raaden Extra ordinair van

Nederlands Indië; het behage den Aanbiddelijke voor„

„zienigheid Hun Wel Edelens in die aanzienelijke Charges,

behalven alle ziels en Lichaams vermoogens ook te schen

ken het keurigste van zijne zeegeningen, gepaard met

bestendige gesondheid voorvoed en vergenoegingen

Het Eerste Hoofdeel van ons verslag

De Brieven en Papieren zijnde, melden

§ 3

genoteerd wanneer hun

Hoog Ed:s intext gem: brie, wij in eerbied, dat wij de eere gehad hebben eerst op den 31: De„

cember A: p:o over Macasser te ontfangen Twee Pacquetten met

„ven over Macasser

een origineel en dupplicaat Missive van UW Hoog Edelens- ge„

„dateerd den 25: Januarij 1788: met derselver bijlaagen volgens

het Register.

waar na op den 24: Januarij h: â per het schip het Loo Een Pacquet

4:

die per het schip het Loo

met een briefje gadateerd 27: November a: p:o ten gelijde van gemel„

direct van Batavia

„den Bodem.

vervolgens erlangden wij met de Bark Ceram op den 18:e februa„

5:

ook met de Bark Ceram

„rij J: L: / behalven de secreete en aparte brieven:/ ook de gevenereer„

19ste

„de origineele rescriptie van den 22: December A: Op:s

Terwijl wij op den 29:e Maart daar aan met de Pantjalling Lin„

6:

en met de Pantj: Lingen de du

„gen, almeede hebben mogen ontfangen, de duplicaten van voor en

„plicaten ontfangen zijn;

gemelde Missives zijnde bij alle deese brieven ook ontfangen de daar

toe behoorende Bijlaagen volgens de Registers, neevens de

waar bij andere in text gem brie„

ven en papieren verseld hebben Brieven voor de Collegiën van Justitie, de kerken raad en

weesmeesteren

gelijk ook a

ditie op de

Edelen Hee

bedeeli.

„honder

over.

en d:

men

en

bita

de Por

Cen in ten

na

cent end.

afgesond

ve

even ook

betijsch zeg„

ginales