closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40.

weesmeesteren, als ook de Pacquetten met soldij Papieren item

Marginale dispositie op de Memorie van den Wel Edelen Gestrengen Heer

8:

5

gelijk ook de marginale dispe

bitie op de memorie van den

Raad Extra ordinair De Bock als afgaande Gouverneur van Ambon na„

Edelen Heer de Bock

„gelaten,

over den inhoud van gem: UW Hoog Edelens zeer gerespecteerde Advisen en

5 9:

Bijlagen, waar bij eenige orders voorkomen die wij ons ter schuldige narigt en

bedeeling van de ge

„kondene besoigne

op servantie zullen laaten strekken, en wij aan die geene reets hebben laaten

over alle deselve

afgeven tot dewelke deselve betrekking hebben, is ter onser sitting van den 27:

Maart laastleeden, na vereijsch van zaaken gebesoigneerd en wij geeven ons

ƒ 10

en d: daar zij gen

de eere Hoog Deselve de dientwegen genomene dispositien, met het verder

mene bestuiten

g’occureerde en verrigte, zeedert de laatst van hier afgegane na„

„jaarse advisen, breeder voorkoomende bij de thans UW Hoog

Edelens in Copia aangepresenteert werderde Resolutien, zeedert

en hoe over de Ee

sC

cutien tans afgaan

den 27:ee September a:o p:o tot den 11: Meij deeses Jaars, waar aan ons

eerbiedig gedragen, thans onder derselver Hoofdeelen zo succent

mogelijk onder het oog te brengen

§ 11 De Positive Ordres ter Esfenstelling aan den fis„

de Posetive order zul„

Ceninteert gecompendijcaal Hogerwaerd en winkelier De Bour„„

certen, den gebruijke

afgesonden worden ghelles opgedragen zijn voor zo verre mogelijk is geweest door

hem reets in gereedheid gebragt namelijk zedert A:o 1786: tot

1787: en zullen uw Hoog Edelheedens na den gebruike om de

§ 12.

vervolg

vijf Jaren toegesonden worden met het daar toe behorende Alphabe„

„tische Register; intusschen hebben wij onsen secretaris en Eer„

„ste klerk gelast om de aanhanden zijnde te laten Copieeren en

voor Neederland in originalie en duplicaat afte senden.

5 13:

zullende wij de ordre om een Alphabetis Register

eren ook so met het Alpha„

Cetisch registerder man„ der Marginaalen op de Brieven te formeeren, schoon

ginalen

zulks