closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„keurd zijnde, approbeeren wij zulks

niet alleen maar gelasten UE: daar

en boven, om wanneer der gelijke

voorsieningen ook op andere Comptoi„

„ren mogten nodig zijn, deselve in

’t werk te stellen of te doen stel„

„len.

Bij s 20: aan uunlEdele Hoog Nctb: 120: Door Uw vvan de Hinisters zijn„

missive van 18.den 9ber: 1784: deese periode

„de gevordert derselve nader ant„

reeds voorkomende en eerbiedig beantwoord zijn„

„de, zoo moeten wij betuigen buijten staat te zijn

eenig ander middel uit te denken, dog om zoo

„woord op den inhoud onser mis„

vveel maar immer mogelijk is, aan de geeerde

intentie te beantwoorden heeft. men den Equi„

„sive van den 6:e November 1786:

„pagie opsigter nevens twee der oudste en bevaa„

„renste gesaghebbers van de Pantjallings op„

„gedragen bij een berigt aan te toonen de reedenen

wegens de wijse om voor te koo„

waarom en waar door de vaartuigen der sluijkers

onse Pantjallings en orembaijen bij het doen der be„

men dat de vaartuigen en

„kruijsingen telkens ontsnappen en dit Berigt

zo wel uwel Edele Hoog Achtbare als de

sluikers door het snelle schep„

Edele hooge Indiasche Regeering te Batavia

in eerbied onder de bijlagen aantebieden.

„pen en Zeilen ’sCompagnies ge„

„wone Orembaijen en Pantjallings

niet ontkwaamen zullen wij

den uitslag daar van afwag„

„ten.

den pres: van den 14:e februarij 1785: op: 21: In de Resolutie van de Am„

het ontfangene briefje der Javase ministers

delibereerende haalde men aan dat er geev

„bonsche Ministers van den

schuijten

4:2

Intr

„ster