closeTerug naar inventaris

Transcriptie

44

schuijten g’eijscht waren dog wel 3: Jollen dog 4:e Februarij 1785: vinden wij ver„

de Javase ministers hebben vergieten te melden

dat dit toegesonden vaartuig een schuijt was meld, dat de gemelde Ministers

die in het voorige Jaar 1783: reeds had

als toen beslooten hebben op een

moeten gesonden dog niet heeft kunnen

vervoegt worden.

brief van ’t Javaasche Minis„

terie van den 17=e Januarij te

te vooren aan het zelve in rescrip„

tie te dienen, dat zij hun ver„

opligt blijven voor het toegescrik„

te, dog dat zij geen schuijt maar

wel drie Jollen g’eischt hadden.

Daar en tegen ontmoeten wij

daar wij van hier bij den Eijsch voor Ao 1785:

versogt hebben om 3: rollen ieder van 5: rie„

in d„o Generaale Brief van den

„men hebben Hun Hoog Edelens van de Hoofd

„plaats gelieven te voldoen 3: schuijten welke

Ambonsche Ministers van

op Java door de Ministers aanscheepen verstrekt

zijn die hunne schuijten verlooren hadden en dies

den 12:e Julij desselven Jaars de

kostende herwaards aangereekend zijnde is dan

ook de Hoofdplaats te rug gereekend

volgende periode Per ’t schip

„Buijten Leeven heeft het uw

Hoog Edelheed:s behaagd

ons van de Hoofdplaats

toe te zenden drie schuijten,

dog deese zijn door de Java

sche Ministers aangehouden,

Intusschen hebben ons de Javasche mini„

„sters de g’eijschte 3: Tollen toegesonden

„en verstrekt aan Kielen, die,

waar

hunne