closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hunne schuijten verlooren had„

waar van egter maar twee ontfangen,

zijn en Een in Banda Per het schip de vriend

„den met versoek, dat wij het

„schap aangebragt, denkelijk aangehouden

is.

daar voor aangereekende de.

Hoofdplaats wilde te rug ree„

„kenen om aldaar op Equipagie

van scheepen afgeboekt te

worden intusschen hebben ons

gemelde Ministeren insteede van

gewaagde drie schuijten toege

eeven dit vaartuijg is de schuijt van

„sonden drie Jollen en een

A:o 1783: die op Java agtergebleeven en

schuijt.

hier voor reeds aangehaald is.

wij behoeven UE: niet te doen

opmerken dat de inhoud der

Onsdanig het geleegen zijnde verhoopt men

dat uwel Edele Hoog Agtb: zig zullen gelieven

overtuigd zouden dat hier geene in attentie

gemelde Missive op dit res„

heeft plaats gehad maar het genoteerde

ter Res: van den 26: maart 1785: volkomen

pect volstrekt inloopstee„

overeenstemt met ’t geschreeven bij brief van

den 12: Jubij van dat Jaar ofschoon het ge„

„noteerde ter Res: van den 14: febr: 1785: in

gens die van de voorschree

den eersten opslag om voorm: reedenen

eenigsints duijster voorkomt wanneer

ven Resolutie voor zoo

men het beschreeven ter Res: van 26: maart

daar aan daar meede niet vergelijkt.

veel aangaat het zoort van

vaartuigen ’t welk door de

Ambonsche Ministers eigend

„lijk was g'eischt, waar uijt

wij dus noodwendig moeten

opmaken