closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

opmaken, dat een van beide fau

tief is geextendeert hoedanige in=

adtentien wij verwagten in ’t ver„

„volg niet meer te zullen ontmoe„

„ten.

§27: En vermits het in allen geval„

„le aan ons is voorgekomen dat

de gemelde Ministers op dit res„

„pect niet hebben bekomen dat

geen het welk zij gevraagd had„

den en wij nergens eene genoeg„

„zaam reede van die verkeerde

toesending vinden aan de hand

gegeeven verlangen wij daar om

trent bij eene volgende geleegend„

heid elucidatie te ontfangen.

§ 23: wij hebben met ongenoegen ge„

„zien het gehouden gedrag door

den Capitain van Waningen, niet

teegens de waarheid aan, UE: op

te geeven, dat hij tot het teeke„

„nen van de onkostreekening wegens

de