closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn in ’t werk gesteld, om met ef„

fect te kunnen nagaan of de reede„

„nen van die minwigten niet wel

op Batavia mogten schuijlen

§ 27: Immers hadden wij mogen ver„

„wagten, dat zig bij UE: ook zoude

hebben opgedaan, de zoo natuur„

lijke en mniste reflerie van de Mi„

„nisters welke UE: eindelijk op dit

stuk schijnt te hebben wakker

gemaakt, daar ons dit respect al„

„lesints op merkelijk was het groot

verschil tusschen de weegsels aan

„boord en aan de wal, en dat het

zeer speculatief moest voortko

men, dat doorgaans, wanneer de

ladingen aanboord rui waaren

uitgewoogen bij de weeging aan

„land daar merkelijk wierd te

kort bevonden en daar de bewee„

„ging van het schip, welke tot

een reede van eene dispariteid

tusschen