closeTerug naar inventaris

Transcriptie

alleen te ontdekken en te stutten

was, en wel een zaak zoo een von„

„dig als deese, immers spreekt

het naar onse gedagten van selfs

dat eenmaal geconstateerd zijn„

„de, gelijk het ons voorkomt, dat

door de hier vooren gemelde refler„

de welke bij ons te meer weegt, om

dat UE: door dezelve met stilswij„

„gen te passeeren desselfs waar

heid niet schijnen te hebben

en twijffel getrocken, ten min

„sten tot den allergrootste trap

van waarschijnelijkheid is gebragt,

dat zeggen wy eenmaal geconsta

„teert zijnde, dat die aanmerke

„lijke minwigten sprooten uit

eene oorzaak, welke werkzaam

was in den tusschen tijd van

derselver afleevering van boord

tot de weeging aan Land niets

gemakkelijker was dan die

Oorsaak