closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Boven de reeds gestelde heijlsame

ordres ter Hoofdplaats heeft het Hun

Hoog Edelens behaagt in dit Jaar te

ordonneeren om in en onder de lading

5: versegulde zakken ieder van 56: lb:

Nagulen af te scheepen en wij kooper

dat hier door eenmaal de reedenen der

geduurige minwigten mogen ondekt

worden.

tot de behandeling, welke deselve moe„

ten ondergaan van de afleevering van

boord tot derzelver herhaalde weeging

aan land volkomen toerijkende zul

„len zijn, om die minwigten voor„

„taan te doen Casseeren en voorts

om alle nieuwe discusien over

deese onaangenaame materie te

spaaren.

§ 30: De verkoop der Lijwaten tot de

aansienelijke som van 190:½:

Percent mitsgaders de zeer hoo„

„ge winst van 376: p:rC:o op de

Javasche cattoene gaerens is

ons niet minder dan aan UE:

aangenaam geweest, en ’t waar

Wenschelijk dat de Maatschap„

pij meer diergelijke aanzienelij„

„ke voordeelen mogt genieten

op Capitaalen, welke van uit„

gestrekt