closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en dat den geringe sleet van dit

Articul genoegzaam aan mit, dat

er voor het zelve een zeer bepaal„

de uitweg is in deese Provintie,

doed zulx bij ons de grootste be„

„dugting ontstaan dat desselfs voorm:

vermeerderde toesending boven den

Eijsch een gantsch ander uitwer„

„king ten gevolge zal hebben, als

UE: zick daar van hebben voor„

gesteld.

122: Het komt ons dierhalven

voor, dat UE: voorzigtiger

zoude gehandelt hebben met

alvoorens tot die meerdere

toezending dadelijx over te

gaan in te neemen de Con„

„sideratien van de Ambon„

sche Ministers en van hun

te vorderen eene opgave der

om

reedenen, waar, zij van een

articul