closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wasck in ’t Jaar 1785: niet meer

bedragen heeft dan 443: 550 Bha

ren of 243708: lb: en dus maar

weinig meer dan de Calculatie

bedragen heeft, dog zoe weinig

gegrond de hoop is welke men

hier uit zoude mogen opval

„ten dat de Raatschappij ein„

„delijk eene egaale en duur

„saame verligt zal genieten

van de zo aanmerkelijke UE„

„coltes door welke zij zeedert

eene aantal Jaaren tot haar

groot nadeel is overkropt ge„

„worden toont genoegzaam

aan zo de ondervinding van

het voorleedene als de nieuwe

bedugting der Ministers, dat

de inzameling van het toen

aanstaande Jaar voor de

Maatschappij weeder te nadeeli