closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van goede informatien al weder„

„om vertrouwen te mogen vast

stellen, dat eene Jaarlijksche

aanbreng van een a twee Mil„

„lioenen Ponden Oost Indische

coffij meerder dan wij tot

nu toe gewoon zijn geweest

te ontfangen, dezelve hier te

Landen niet aanmerkelijk in

prijs zal doen daalen

§ 4: Wij hebben dierhalven goed ge„

vonden UE: aan te schryven.

om van deeze Cultuure op Am„

„bon een proef te doen neemen,

en den Inlander te doen animee

ren, om in dezelve een gedeelten

wat middelen in het werk gesteld zijn

van zijn bestaan te zoeken, dan

om de koffij cultuure eenigen opgang

onder den Inlander te doen neemen

UE: zullen egter met ons vas

kunnen Uwel Edele Hoog Agtb: des

behaagende beoogen bij het genoteerde

begrijpen, hoe voorzigtig men

ter Resol: van den 27: maart J: L:

waar aan wij ons eerbiedig refe„

zal moeten zijn in de kuure

„reeren.

der middelen welke men daar

toe zal willen doen strekken

daar