closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Het ministerie en insonderheid den

Gouverneur beschouwt dit middel der

coffij cultuure eeven uijt dit oogpunt

en zal steeds tragten de Regenten dit mede

in dit selfde dagligt voor te stellen dog de

gemeenen Inlander merkt tot nog toe de

coffij teelt als geen Equiralent aan voor

het gemis zijner Nagul boomen en dit is

zeer natuurlijk alsoo hij daar aan niet

alleen verslaafd is maar daar van

ook den gemakkelijk bestaan zonder

moeijten heeft.

58

Gouverneur behoorde hier in, soo

als men zegt Zeemanschap te

gebruijken, en voor al nauw

„keurig toe te zien en te Lor

„gen dat de Nagelplantagien

door beradene schikkingen al

„tijd behoorlijk zo van vrugdra

„gende als aankoomende, Boo„

„men voorsien en in een be

hoorlijke order gehouden wor

„den en de koffij. Cultuure daar

en teegen altijd te beschouwen

slegts als een ondergeschikt

middel om den Inlander in

zodanige tijden van overvloed

van Nagulen in deese, als

’t ware te gemoed te koomen

inde nadeelen welke hij leid

door de extirpatien, door

hem een gedeelte van zijn

bestaan meede te doen

vinden in de cultuure van

een ander product:

8:43: