closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69

van 8: lb: Conform ons schrij„

„rens van 18. November 1784

§ 404: onopens het Caliber

’t welke hier te lande bij den

staat alleen voor regulier

word gehouden aan de Mi

nisters hebben toegesegd om

successivelijk, zoo veel mo„

„gelijk op de benodigde 20: p:s

van 36. en 12: van 24: 32:

van 24: lb: te zullen voldoen

mitsgaders 12: van 12: en

op de 18: p: van 8: lb: Zo

veel ses Ponders met het

nodige toebehooren, ter„

„wijl hier meede aan dien

Eijsch overeenkomstig ons

voormelde aanschrijvens

geheel en al voldaan zijn„

„de ons niet zeer klaar

is ovoorgekomen wat

den

H:

n