closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Equipagiemeester, om zig deswee

„gens te verandwoorden, en te

„vens den Capitain Dekker

gelast op te geven de reedenen

waarom hij met sulk een

slegt schip was vertrokken,

daar hij voor zijn vertrek

voor de wel bevinding van

het zelve geteekend had.

§ 59: schoon nu deese respective

verandwoordingen bij UE: voor

het afgaan van derzelver

generaale missive van 31:e De„

„cember 1785: nog niet wae

„ren ingekomen en wi

dus ook den uitslag dier

zaak als nog afwagten

hebben wij egter nodig

geoordeelt UE: bij deese ge„

„leegendheid voor te houden

dat daar gebrek aan toesigt

Z