closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§61:

dit ministirie zal altoos attent zyn op

de vermindering der Restanten en insonder

„heid om geene onnoodige goederen aan te

houden gelijk dit zoo wij vertrouwen ovoortaan

geen stofffe tot remarques meerder zal opleeve„

ren.

de voltooijing der For

„tificatien als thans Pro

„visioneel zal ophouden

door onse vooren gedaa„

„ne aanschrijving, om voor

eerst geene nieuwe werken

aan te leggen, en den voort„

„gang van zodanige met

welke een begin mogt

zijn gemaakt te staken.

Onze attentie is ook weder„

„om gevallen op het inpor„

„tant beloop der restanten

onder ultimo Augustus

van voornoemde Boek„

„jaar ten bedraage van

ƒ 592001: 18: of ƒ 87010:3:4:

meer dan in A:o 778/4: en wij

herhaalen als nog on„

„se aanbeveeling gedaan

bij onse missive van

den

t

8oo

Za

zij

An

07

7