closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lieden ten deesen gouverne„

heeft van de Inlandse kinderen om

deselve bij de Ambagten te plaatsen

„mente verre preferabel

waar door men van deselve

in deese Provintie reeds oveel

zijn bevonden booren Europee„

nut getrokken heeft.

„sche is het ons Sonderling

voorgekoomen, dat men

in deese Provintie geen mid„

„del ziet, om de Inlanders

ook andere Ambagten te doen

leeren en daar door de Eijs„

„schen van Europeesche Am„

„bagtlieden aan welke dikwerff

zo noode voldaan kan wor„

„den te excuseeren.

In ’t bijsonder meenen wij

dit van applicatie te zijn

dog tot alle Ambagten sonder onderscheidp de volgens het door uE:

zijn deselve niet wel op

gemelde onder het Hoofdeel

te lijden als bij voorbeeld,

der Eijsschen, door de Mi

tot het wagen en rade„

„maker daar deselve

nisters gevraagde wage„

en Metselen en Eurapanch

bij het Timmeren„

„maker en Metzelaar

eevenaaren.

en

e

gee