closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welk Hum Hoog Mogende

bijde voorschreeven Recolu

„tie omtrent dit onderwerf

hebben gemanifesteerd en

UE. daarom ook aan bevee

„len om bij aanhoudenheid

op allen indragt op sComp:

regten en besittingen ten

deesen opsigte zorgvuldig

te blijven wacken.

§72: Det door zes bedeelde onder

het Hoofdeel der Dienaaren

napens d'improbatie van

de door de Ministers ge„

„daane aanstellingen, van

de Persoonen van Joan

Pieter keever tot Com„

„mandeerende sergiant

met toevoeging van

offeciers kostgeld en Emo„

„tumenten, mitsgaders

van