closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den den Capitain Leeutenant Murk thans der„

„waards staat te retourneeren, kan hij zick

deswegen voor Uw Hoog Edelens /:des behagende :/.

nader verantwoorden.

Ter onser sitting van den 15:den December p:o

§ 20:

en 27: Maart h: a: hebben wij op de ingekome„

dispositie ter afschrijving van

eenige verlooren geraakte

ne beEedigde verklaringen en kruijtreekeningen

en onbeqaam geworden Egtri„

„pagie goederen van gem: Bark

van de officeeren van Gemelde Bark de voor

„zigtigheid, dat geduurende de reijse van de Hoofd

„plaats door heerige stormen en swaare Stroo„

„men, onder diverse datums, zijn verlooren ge„

„raakt.

1: Besaan/

1: Groote stag zeijl,

1: Diep Lood,

60. vadems Lijn,

d:o Swaare Touw Hollands,

50.

1: Schuijf Blinde

1: Cabel touw en

1: paarde Lijn Hollands, op voorjarige Lasten, dog

§ 21

en wat met de laatst gem:„

moeten worden gedaan

het oude en irreparabele voor marszeijl, dat

uit zijne Lijken is getornd, om daar meede

het groot marszeijl te repareeren, en

1: Hollands Touw dik 12: d=m lang 25: 0vad:m, als

ten eemaal onbekwaam en tot scheeps owerk over„

„bruijkt.

nevens

Rep

doen en

benij

t vo

„treed

het