closeTerug naar inventaris

Transcriptie

't L00 en van de Bark de voorsigtigheid

Fieds en Kurk, nevens nog ses andere

scheeps bouwkundigen, op een schriftelijke or„

„donnantie van den Eerst geteekende g'examineert

en opgenomen zijnde, hebben bij hun ter ses„

’t deswegen door hun gedient Rapport sie van den 11: Meij ingedient schriftelijk

berigt, dat ter Resolutie geinsereert is, aan

ons te kenne gegeven dat dit vaartuijg lang

was over steeven 106: ovoeten sch:r breed op zijn

uijtwatering 30½ ovoet diep in ’t ruijm 18: voe„

„ten en tusschen deks 6: voeten schaars, wel

en deugdsaam gebouwd, zo van hout als ijzer

werk, als zijnde in ieder winkelknie 9: p: ijzere

Bonten, waar onder nogtans 15: aan bakboord

en 19: p:s aan stuurboord, die niet geklan

„ken zijn; voorts dat de spijgaten op het bo„

„venste verdek eenige reparatie vereijsschen,

en de na den van de steevens, zo voor als ag„

ter, gecalfaat omoeten worden, omogen wij

§ 35:

niet afzijn dit een en ander in deesen aan te

gegeeven maandat aan de Egni

r„

haalen tot uw Hoog Edelens elucidatie,

„pagie op sigter de aangetoonde

gebreeken te laaten voorsien

zijnde den meermelden Equipage opzigter

Wolsgaard door ons gelast, de beschreevene

gebreeken aan dat vaartuig, ten spoedig„

„sten te overhelpen.

S

Ben

van

klap

ting 5

gemel

„ken te

aant

Mast